20 Bùi Quốc Khái, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

UBND TP. Chí Linh, Hải Dương tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập năm 2022

UBND TP. Chí Linh, Hải Dương tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập năm 2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức ngày 25/11/2019; Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế về tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông;
Căn cứ Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc một số nội dung liên quan đến trình độ được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;
Thực hiện Kế hoạch số 849/KH-UBND ngày 30/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh về tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2022;
Công văn số 683/SNV-CCVC ngày 09/8/2022 của Sở Nội vụ Hải Dương về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022,
Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh Thông báo tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2022, như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung:
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể:
– Đối với giáo viên Mầm non: có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên;
– Đối với giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm GDNN-GDTX: có bằng Đại học sư phạm trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;
Đối với những người dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên ngoại ngữ: cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở thì phải có năng lực ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam; Trung tâm GDNN-GDTX thì phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu tương đương bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam đối với ngoại ngữ cần tuyển dụng.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm GDNN- GDTX mà có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, nhưng không thuộc ngành đào tạo sư phạm, thì thực hiện theo nội dung Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc một số nội dung liên quan đến trình độ được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
– Đối với nhân viên: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, có trình độ
chuyên môn đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.
II. Chỉ tiêu, cơ cấu giáo viên, nhân viên cần tuyển
Tổng chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Chí Linh năm 2022 là 144 chỉ tiêu, trong đó:
1. Giáo viên: 129 chỉ tiêu
– Khối Mầm non: 10 chỉ tiêu;
– Khối Tiểu học: 92 chỉ tiêu;
– Khối THCS: 26 chỉ tiêu;
– Trung tâm GDNN-GDTX: 01 chỉ tiêu.
2. Nhân viên: Tổng số 15 chỉ tiêu. Trong đó:
– Khối Mầm non: 0 chỉ tiêu;
– Khối Tiểu học: 03 chỉ tiêu;
– Khối THCS: 12 chỉ tiêu;
– Trung tâm GDNN-GDTX: 0 chỉ tiêu.
(Có Biểu chỉ tiêu chi tiết kèm theo Thông báo này).

 

III. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
1. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển vào các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Trung tâm GDNN-GDTX thành phố nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Trung tâm GDNN-GDTX có chỉ tiêu tuyển dụng hoặc tại phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh hoặc gửi theo
đường bưu chính.
2. Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:
Từ 7 giờ 00 phút ngày 10/8/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/9/2022 (trong giờ hành chính các ngày làm việc). Trường hợp nộp qua đường bưu chính được tính theo dấu Bưu điện nơi gửi chậm nhất trong giờ hành chính ngày 08/9/2022.
3. Số điện thoại Bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của thành phố: 0912.815.233 hoặc 0947.655.268.
IV. Nội dung và hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2022 được thực hiện qua 2 vòng:
1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Đối với tuyển dụng giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, TH, THCS; nhân viên Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thi viết:
+ Nội dung thi: Kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
+ Thời gian thi 180 phút. Thang điểm: 100 điểm.
– Đối với tuyển dụng giáo viên Trung tâm GDNN – GDTX thành phố tổ chức thi thực hành:
+ Nội dung thi: Người dự thi trực tiếp lên lớp giảng một tiết học (chương trình lớp 10 hoặc lớp 11) theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
+ Thời gian thi 45 phút. Thang điểm: 100 điểm.
V. Ưu tiên trong tuyển dụng
Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.
VI. Lệ phí đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT- BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
– Phí dự tuyển: 400.000đ/1 thí sinh.
VII. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển:
1. Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1)
Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển tiến hành kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển; tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự vòng 2 để báo cáo Hội đồng tuyển dụng viên chức.
Thời gian thực hiện xong trước ngày 15/9/2022.
2. Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2)
– Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; nhân viên Trung tâm GDNN- GDTX: Thời gian vào sáng ngày 09/10/2022 (Chủ Nhật).
– Thi thực hành đối với giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX thành phố: Thời gian từ ngày 10/10/2022 đến ngày 29/10/2022.
– Địa điểm thi: Tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Địa điểm tổ chức
thi sẽ được Hội đồng thông báo cụ thể cho thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển).
Trên đây là Thông báo tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Chí Linh năm 2022, Thông báo này được đăng trên Báo Hải Dương, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh (http://chilinh.haiduong.gov.vn); niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh (Phòng Nội vụ) và các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.
Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ thành phố Chí Linh theo số điện thoại 0912.815.233 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.

 

***** Tài liệu đính kèm: 

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: chilinh.haiduong.gov.vn

0939364936