20 Bùi Quốc Khái, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

UBND huyện Ninh Giang, Hải Dương tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành GD&ĐT năm 2022

UBND huyện Ninh Giang, Hải Dương tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành GD&ĐT năm 2022

Căn cứ Công văn số 683/CV-CCVC ngày 09/8/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022;
Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022;
Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang Thông báo tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng và cơ cấu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu, trong đó:
1.1. Cấp học Mầm non: Chỉ tiêu tuyển dụng là 07 người.
1.2. Cấp Tiểu học: Chỉ tiêu tuyển dụng là 53 người.
1.3. Cấp Trung học cơ sở: Chỉ tiêu tuyển dụng là 16 người.
1.4. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện: Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 người.
(Có biểu chi tiết kèm theo)
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung:
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức ngày 15/11/2010, cụ thể:
– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ,
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;
+ Có phiếu đăng ký dự tuyển (phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).
+ Có lý lịch rõ ràng;
+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
+ Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

– Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:
– Đối với giáo viên Mầm non: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên;
– Đối với giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: Có bằng Đại học sư phạm trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với vi trí việc làm cần tuyển dụng;
Đối với những người dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên Ngoại ngữ cấp Tiểu học, cấp Trung học cơ sở thì phải có năng lực ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên mà có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, nhưng không thuộc ngành đào tạo sư phạm, thì thực hiện theo nội dung Công văn số 336/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc một số nội dung liên quan đến trình độ được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
– Đối với nhân viên kế toán: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

 

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
– Hồ sơ gồm:
+ Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; (Nộp kèm Văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm đã qua chứng thực để kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm là giáo viên mà không có bằng đại học thuộc ngành đào tạo sư phạm thì phải có bằng đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm)
– Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:
Nộp trực tiếp (hoặc gửi theo đường bưu chính) về tại trường có chỉ tiêu
tuyển dụng hoặc Phòng Nội vụ huyện Ninh Giang.
Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng của 01 đơn vị trên địa bàn huyện; trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

 

– Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/8/2022 đến 17 giờ 00 phút, ngày 08/9/2022 (Giờ hành chính);
– Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người đăng ký dự tuyển
4. Nội dung và hình thức tuyển dụng
Được thực hiện theo hình thức xét tuyển, như sau:
a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
– Đối với tuyển dụng giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học,
Trung học cơ sở:
+ Nội dung thi: Kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
+ Hình thức thi: Thi viết; Thời gian thi 180 phút. Thang điểm: 100 điểm.
– Đối với tuyển dụng giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện:
+ Nội dung thi: Người dự thi trực tiếp lên lớp giảng một tiết học (Chương
trình lớp 10 hoặc lớp 11) theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục
– Đào tạo quy định;
+ Hình thức thi: Thi thực hành; Thời gian thi 45 phút. Thang điểm: 100 điểm.
5. Quy trình, thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng
5.1. Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1)
– Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển tiến hành kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển; tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn được dự vòng 2, báo cáo Hội đồng tuyển dụng viên chức. Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/9/2022.
– Hội đồng tuyển dụng viên chức gửi thông báo cho thí sinh đủ điều kiện,
tiêu chuẩn dự thi vòng 2. Thời gian gửi thông báo trước ngày 20/9/2022.
5.2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi (Vòng 2)
a) Khai mạc kỳ thi:
– Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 08/10/2022;
– Địa điểm: Hội trường trung tâm huyện Ninh Giang.
b) Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2):
Đối với người đăng ký dự tuyển vị trí việc làm giáo viên và nhân viên các
trường Mầm non, Tiểu học, THCS, cụ thể:
– Thời gian: Buổi sáng ngày 09/10/2022 (Chủ Nhật).
– Địa điểm: Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo sau.

c) Thi thực hành (Vòng 2):
Đối với người đăng ký dự tuyển vị trí việc làm giáo viên Trung tâm Giáo
dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện, cụ thể:
– Thời gian: Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 29/10/2022.
– Địa điểm: Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo sau.
6. Các nội dung khác
Thực hiện theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 849/KH-UBND ngày 30/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục
và Đào tạo năm 2022 trên địa bàn huyện Ninh Giang./.
Thông báo này được đăng tải trên Báo điện tử Hải Dương, Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang; Đài Phát thanh huyện Ninh Giang; niêm yết tại Phòng Nội vụ huyện Ninh Giang và các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức; số điện thoại liên hệ: 0988 857 386 hoặc 0979 608 666.

***** tài liệu đính kèm:

– phụ lục chi tiết

Nguồn tin: ninhgiang.haiduong.gov.vn

 

 

 

0939364936