111/39 Đường 385, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Thủ Đức

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2021 như sau:

I.  Số lượng và nhu cầu tuyển dụng

Tổng số nhu cầu tuyển dụng 131 viên chức, cụ thể:

1.  Giáo viên giáo dục tiểu học

Giáo viên ngành giáo dục đặc biệt: 02

2.  Giáo viên trung học cơ sở

Toán Sinh

 

vật

Ngữ

 

văn

Lịch

 

sử

Địa

 

Tiếng

 

Anh

Tin

 

học

Công

 

nghệ

Thể

 

dục

Âm

 

nhạc

Tổng
1 1 10 2 4 4 3 1 2 1 29

3. Giáo viên trung học phổ thông

Toán Hóa

 

học

Sinh

 

vật

Ngữ văn Lịch sử Địa

 

Tiếng

 

Anh

GD CD KT NN KT CN Thể dục Tổng
5 1 3 33 5 5 10 1 1 2 2 68

4.  Nhân viên

Văn thư Kế toán Thư viện Thiết bị-Thí

 

nghiệm

Tổng
8 4 10 10 32

II. Tiêu chuẩn điều kiện đăng ký dự tuyển

1.  Điều kiện dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành

phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3.  Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

3.1 Giáo viên giáo dục đặc biệt (trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật)

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên giáo dục đặc biệt hoặc có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục đặc biệt, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, …

Trường hợp có bằng cử nhân không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục đặc biệt, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, …;

3.2. Giáo viên THCS

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở.

Trường hợp có bằng cử nhân không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

3.3 Giáo viên THPT

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông.

Trường hợp có bằng cử nhân không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Các điều kiện khác: Không bị dị tật, phát âm rõ ràng.

3.4. Nhân viên

a) Nhân viên kế toán

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

b) Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học).

c) Nhân viên thư viện

Tốt nghiệp trung cấp trở lên về chuyên ngành thư viện, nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

d) Nhân viên văn thư

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

4.  Hồ sơ đăng ký tuyển dụng

Mỗi thí sinh dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP) nộp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý:

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. Hình thức, nội dung và thời gian thi

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

1.  Vòng 1: thi kiểm tra kiến thức chung

Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên máy vi tính, nội dung thi trắc nghiệm

không có phần thi tin học.

b)  Nội dung thi gồm 2 phần:

Phần IKiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng (phụ lục kèm theo Thông báo). Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ (tiếng Anh), 30 câu hỏi theo yêu cầu tương ứng với trình độ ngoại ngữ của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

2.  Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Vị trí dự tuyển là giáo viên

Hình thức thi: thi thực hành 02 tiết dạy, giảng dạy 2 tiết trên lớp (1 tiết do Hội đồng chọn và 1 tiết do thí sinh chọn), thời gian 45 phút trên 01 tiết (35 phút đến 40 phút đối với giáo viên tiểu học), cụ thể:

Đối với 01 tiết dạy do Hội đồng chọn, thí sinh bốc thăm bài dạy có trong chương trình cấp học lớp học dự tuyển do Hội đồng đưa Đối với tiết dạy do thí sinh chọn, thí sinh đăng ký cho Hội đồng bài dạy trong chương trình cấp học lớp học dự tuyển.

Soạn và thực hiện tiết dạy bình thường (không dạy giáo án điện tử).

Thí sinh chuẩn bị 4 bản giáo án cho 1 tiết dạy (3 bản gửi cho 3 giám khảo khi vào phòng thi). Giáo án không được ghi họ, tên, chữ ký của thí sinh hoặc bất kỳ dấu hiệu nào trong bài soạn mà chỉ ghi mã số thí sinh ở đầu góc trái

Thí sinh có mặt tại địa điểm thi theo quy định của Hội đồng thi tuyển. Thí sinh phải có mặt ở phòng chờ trước 15 phút để lên lớp giảng dạy (sẽ có thông báo lịch thi cụ thể đối với thí sinh).

Thí sinh phải mang theo giấy chứng minh nhân dân (căn cước công dân) hoặc phiếu dự thi để cán bộ phòng chờ kiểm tra, đối chiếu trước khi vào phòng thi giảng dạy.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức thực hành.

b)  Vị trí dự tuyển là nhân viên

Hình thức thi: Phỏng vấn trực tiếp.

Thời gian thi: 30 phút (trước khi tham gia phỏng vấn, thí sinh dự thi có 15 phút chuẩn bị).

Nội dung thi: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn.

3.  Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

3.1 Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Người trúng tuyển là người có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên

(nếu có) lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của ngành đăng ký dự tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển, nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3.2. Phương án bố trí người trúng tuyển viên chức

Người có tổng số điểm (điểm vòng 2 cộng vói điểm ưu tiên) cao hơn sẽ được ưu tiên chọn đơn vị công tác trước theo chỉ tiêu tuyển dụng của môn dự tuyển, lần lượt từ cao đến thấp.

Trường hợp có 02 người trở lên có tổng số điểm (điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên) bằng nhau thì người có điểm thi vòng 2 cao hơn được chọn đơn vị công tác trước, nếu vẫn không xác định được thì thực hiện theo thứ tự sau:

+ Người có trình độ chuyên môn cao hơn: tiến sĩ trước rồi đến thạc sĩ, đến đại học.

+ Người trúng tuyển là nữ.

+ Nếu vẫn không xác định được người chọn đơn vị công tác trước thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

3.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Thông báo kết quả và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Sau khi có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng

tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức ra quyết định tuyển dụng theo quy định tại khoản 5 Điều 9, Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/3017 của UBND tỉnh Long An, đồng thời gửi quyết định tới người trúng tuyển, thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức.

Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Hội đồng tuyển dụng viên chức xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

IV. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức thực hiện

1. Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2021 được đăng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài phát thanh và truyền hình Long An, Báo Long An, trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: sgddt.longan.gov.vn và gửi thông báo về các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở.

2.  Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 7giờ 30 phút ngày 14/10/2021 đến 17 giờ

ngày 12/11/2021 (trong giờ hành chính).

Nơi nhận: tại Sở GD&ĐT Long An, địa chỉ: Số 411 Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, Long An; số điện thoại: 0272.3821701.

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

Lệ phí tuyển dụng thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

3.  Thời gian thi tuyển

3.1 Sinh hoạt quy chế

– Thời gian: 14 giờ 00 ngày 26/11/2021.

Địa điểm: Hội trường Sở GD&ĐT.

3.2. Thi vòng 1

Thời gian: ngày 30/11/2021 Thi Kiến thức chung

7 giờ 30: tập trung thí sinh

Thời gian làm bài 60 phút, từ 8 giờ 00. Thi môn Tiếng Anh

09 giờ 30 phút: tập trung thí sinh

Thời gian làm bài 30 phút, từ 10 giờ.

3.3. Thi vòng 2

Môn nghiệp vụ chuyên ngành, dự kiến thời gian tổ chức thi vòng 2: từ ngày 13/12/2021 đến 23/12/2021.

Nguồn tin: sgddt.longan.gov.vn

0939364936