20 Bùi Quốc Khái, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Học thành ngữ qua địa danh

Học thành ngữ qua địa danh

Rome là thủ đô của Italy nhưng khi đứng trong thành ngữ "Rome was not built in a day", nó tạo thành nghĩa "thành công không đến một sớm một chiều".

1. Take French leave: Rời đi giữa chừng mà không báo trước

Ví dụ: He took French leave yesterday afternoon class and went to the cinema (Anh ấy nghỉ học không xin phép chiều qua để đi xem phim).

2. Rome was not built in a day: Thành công không đến một sớm một chiều

Ví dụ: You should learn how to be resilient. Rome wasn’t built in a day (Bạn nên học cách kiên cường, bởi thành công không đến một sớm một chiều).

3. To go Dutch: Chia tiền ăn

Ví dụ: Nowadays many people tend to go Dutch with their partner on their first date (Ngày nay, nhiều người có xu hướng chia tiền ăn trong buổi hẹn hò đầu tiên của họ).

4. It’s all Greek to me: Tôi không hiểu gì

Ví dụ: I’m still unable to understand chemicals. It’s all Greek to me (Tôi vẫn không thể hiểu được môn hóa. Tôi không hiểu gì cả).

5. When in Rome, do as the Romans do: Nhập gia tùy tục

Ví dụ: I had to learn how to use chopsticks when I came to Vietnam. You know, when in Rome, do as the Romans do (Tôi đã phải học cách dùng đũa khi đến Việt Nam. Bạn biết đấy, nhập gia tùy tục).

6. Take coals to Newcastle: Làm việc thừa, không cần thiết

Ví dụ: You don’t have to buy that much food. It’s like taking coals to Newcastle (Bạn không phải mua nhiều thực phẩm đó. Không cần thiết).

Nguyễn Như Ý

nguồn tin: https://vnexpress.net/

0939364936